گالری

تصاویر حضور شرکت غزال نجم در نمایشگاه بین المللی  صنایع غذایی تهران در سال های مختلف

تصاویر محصولات شرکت غزال نجم ( پلی فسفات سدیم) (سوسیس و کالباس)

فهرست